Obiectivele proiectului

     

     Obiectivul general al proiectului

Proiectul se încadrează în Axa prioritara 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 ”Calitate în învățământul superior”. Obiectivul general este de extindere a oportunităților de învățare și promovarea inovării in învățământul superior prin extinderea utilizării TIC în activitățile de predare/învățare. Proiectul vizează totodată consolidarea cooperării între mediul universitar și mediul de afaceri pentru o mai bună corelare a învățământului superior cu piața muncii prin îmbunătățirea / adaptarea programelor de studii,  respectiv dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar.

 

     Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului sunt:

    Obiectivul Specific nr. 1. Adaptarea / îmbunătățirea a 4 programe universitare de studii și dezvoltarea/adaptarea de curriculum universitar în domeniile: Informatică, Ingineria mediului și Electronică aplicată.

     Obiectivul Specific nr. 2. Extinderea oportunităților de învățare și promovarea inovării in învățământul superior prin organizarea si dotarea a doua laboratoare didactice, utilizate ca instrument educațional in activitatea de predare – învățare la nivelul celor 4 programe de studii adaptate/imbunatatite.

     Obiectivul Specific nr. 3. Creșterea capacitații instituției de a furniza programe de studii mai bune, adaptate cerințelor în schimbare ale pieței muncii prin organizare de sesiuni de instruire “Training for trainers” pentru personalul universitar implicat în dezvoltarea programelor universitare, pentru membrii comisiilor/structurilor de conducere din universitate și membrii comisiilor de asigurare a calității la nivel universitar.

     Obiectivul Specific nr. 4. Consolidarea implicării comunității de afaceri în sistemul de învățământ superior cu efecte pozitive, pe termen lung, asupra corelării programelor de studii la cerințele pieței și a unor oportunități sporite pentru participarea viitoare pe piața muncii a studenților prin organizarea a trei comunități de practică la nivel transnațional.

 

     Relevanța proiectului

Proiectul este relevant pentru obiectivul POS DRU, AP 1.2 deoarece contribuie la dezvoltarea învățământului superior bazat pe competente si totodată, la creșterea cooperării între mediul universitar și mediul privat. Proiectul se adresează în mod direct studenților din ciclul de studii de licență si master prin : 1) adaptarea / îmbunătățirea programelor de studii si dezvoltare/adaptarea de curriculum corelat atât cu standardele învățământului superior cat si cu cerințele pieței muncii, conducând la creșterea relevantei învățământului superior pentru piața muncii si pentru societatea bazata pe cunoaștere, respectiv prin 2) dezvoltarea de competente prin instrumente educaționale inovative colaborative (2 laboratoare didactice, 3 comunități de practică) care presupun atât intervenții ale sistemului universitar cat si ale mediului privat. Totodată proiectul se adresează si membrilor comisiilor de asigurare a calității la nivel universitar, membrilor comisiilor/structurilor de conducere din universitate, personalului universitar implicat in  dezvoltarea de programe universitare, prin dezvoltarea si furnizarea de sesiuni de instruire de tip “Training for Trainers”.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României