Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

Proiectul se încadrează in Axa prioritara 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1.” Tranziția de la școală la viața activa”. Obiectivul general este îmbunătățirea competentelor studenților in sprijinul tranziției de la școală la viața activă prin participarea la activități de consiliere si orientare profesionala si prin implementarea unor metode interactive de învățare, urmate de stagii de practica in companii. Proiectul vizează corelarea cunoștințelor teoretice acumulate in timpul studiilor superioare cu cerințele pieței muncii având ca rezultat creșterea competitivității absolvenților si a gradului de inserție a acestora pe piața muncii.

 

Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului

1. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru studenți urmate de vizite de studiu ca suport pentru consiliere si orientare profesionala

2. Participarea studenților de la specializările Marketing si Administrarea afacerilor la activități ale întreprinderilor simulate pentru dezvoltarea de competente adecvate in raport cu domeniul de studiu

3.Promovarea si dezvoltarea parteneriatelor dintre universitate si companii in vederea facilitării tranziției de la școala la viața activa

4. Creșterea competitivității viitorilor absolvenți ai specializărilor ingineria mediului, electronică aplicată și informatică prin stagii de pregătire practică în companii. Proiectul este relevant pentru obiectivul POS DRU, AP 2.1 deoarece contribuie la creșterea gradului de ocupare a absolvenților de studii superioare. Atingerea obiectivelor specifice va atrage beneficii pentru studenții care vor dobândi competente prin simularea unor activități solicitate de piața muncii in cadrul unor laboratoare de întreprindere simulata, dar si prin aplicarea cunoștințelor dobândite in companii prin participarea la stagii de pregătire practica

Permanent link to this article: http://portal.uab.ro/posdru141529/obiectivele-proiectului/


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României