Activitatile proiectului

Activitatea 1. Managementul de proiect: (Luna 1 – Luna 5) S, P

1.1 Constituirea echipei de management (EM) si a echipei de implementare (EI), stabilirea procedurilor de monitorizare, raportare si control a activitatilor: Luna 1

1.2. Stabilirea sarcinilor fiecarui membru al EI si EM: Luna 1

1.3. Coordonarea si monitorizarea activitatilor proiectului: (Luna 1 – Luna 5)

1.4. Intocmirea documentelor de raportare si a procedurilor: Luna 1 – Luna 5

1.5. Planificarea achizitiilor si stabilirea procedurilor de achizitie: Luna 1

1.6 Realizarea achizitiilor necesare (materiale, servicii si echipamente): (Luna 2 – Luna 4)

1.7 Coordonarea financiară a proiectului: (Luna 1 – Luna 5)

Activitatea 2. Promovarea proiectului si Campanii de constientizare si de informare cu privire la oportunitatile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica: (Luna 1 – Luna 5) S, P

2.1 Planificarea campaniilor, conceperea si realizarea materialelor de promovare si informare: (Luna 1 – Luna 3)S

2.2 Realizarea si dezvoltarea site-ului web al proiectului: (Luna 1 – Luna 5)S

2.3 Diseminarea materialelor de informare cu privire la activitatile proiectului: (Luna 1 – Luna 5) S

2.4 Pregatirea si organizarea evenimentelor (1 conferinta de lansare, 1 conferinta finala, 4 sesiuni de informare a studentilor (1 sesiune/domeniu de specialitate), 2 conferinte de presa: (Luna 1- Luna 5) S.P

2.5 Organizarea tehnica a activitatii de promovare a proiectului si de derulare a campaniilor de constientizare si de informare: (Luna 1 – Luna 5)

Activitatea 3. Activitati de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilor: (Luna 1 – Luna 5) P, S

3.1 Construirea de instrumente pentru consilierea carierei: (Luna 1 – Luna 5) P

3.2 Activitati de consiliere si orientare profesionala in grup si individualizate. Vor fi organizate grupe de cate 10 studenti, fiecare student va beneficia de 12 ore de consiliere din care 4 ore consiliere individuala si 8 ore de consiliere in grup. (Luna 2 – Luna 5) P

3.3 Vizite de studiu pentru studenti ca suport pentru consiliere si orientare profesionala: Se vor organiza 8 vizite de studiu, 2 vizite pentru fiecare specializare implicata in proiect. Se vor derula vizite la organizatii reprezentative pentru specializarile studentilor. Se vor achizitiona servicii de pachet complet pentru realizarea vizitelor. (Luna 2 – Luna 5) S

3.4 Organizarea tehnica a activitatilor de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilor: (Luna 1 – Luna 5) P

Activitatea 4. Activităţi de organizare, implementare, monitorizare si evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru studenţi: (Luna 1 – Luna 5) S

Scopul este ca studentii sa cunoasca nemijlocit cerintele, nevoile, responsabilitatile si beneficiile pe care le implica un post de lucru in conditii reale. Domeniile de specializare ale studentilor din grupul tinta sunt: drept, administratie publica, teologie si istorie. Nivelul va fi studii de licenta si studii de masterat. Stagiile de practica se vor derula in tara, in regiunea Centru. La specializarea Teologie ortodoxa practica de specialitate se desfasoara pe parcursul semestrului, in zilele de sambata si duminica, conform planului de invatamant.

4.1 Crearea, tipărirea si multiplicarea si distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică a studenţilor (ghid de practica, fise de observare, caiete de practică, etc.): (Luna 1 – Luna 3) S

4.2 Selectarea studenţilor si formarea grupului ţintă al proiectului. La selectie vor participa toti studentii care au completat cererea de inscriere. Echipa de implementare va realiza o metodologie de selectie in care vor fi cuprinse criterii de selectie cu deplina respectare a principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii. Repartizarea va avea loc in sedinta publica. Vor participa toti studentii selectati care vor opta pentru stagiile oferite, in ordinea de pe lista de selectie. Rezultatul repartizarii studentilor la locurile de practica se va posta pe pagina web a proiectului. (Luna 1 – Luna 3)S

4.3 Incheierea parteneriatelor de practica si a conventiilor cadru privind efectuarea stagiilor de practica intre organizatorul de practica, partenerul de pratica si studentii selectati: (Luna 1 – Luna 3) S

4.4 Pregatirea tehnica a stagiilor de practica: (Luna 1 – Luna 4) S

4.5 Desfasurarea stagiilor de practica: (Luna 2 – Luna 5) S. Se vor incheia conventii de practica. Conventiile vor fi incheiate individual pentru fiecare student, in conformitate cu actele normative in vigoare. Stagiile se vor organiza conform prevederilor planului de invatamant, a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3955 din 09 mai 2008 (privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta sau masterat) si reglementarilor legale in vigoare iar studentii vor fi coordonati de membri ai echipei de implementare a proiectului. Se vor acorda subventii financiare individuale studentilor in conditiile prevazute in ghidul solicitantului – conditii specifice.

4.6 Evaluarea rezultatelor obţinute de studenţi in cadrul stagiilor de pregătire practică: Luna 5. Se va face evaluarea stagiilor de practica in scopul acordarii de premii. Evaluarea va fi efectuata de o comisie pe baza rezultatelor obtinute de studenti, cuantificate in functie de criterii de evaluare. Criteriile de evaluare si premiere vor fi facute publice prin postarea pe situl proiectului inaintea derularii stagiilor de practica. Se vor acorda premii in valoare de 500 lei pentru 40 de studenti clasati primii la specializarile lor, conform procentului de participare a specializarii respective din totalul studentilor inregistrati in grupul tinta. Cuantumul premiilor se regaseste in bugetul detaliat.

4.7 Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind tranzitia de la scoala la viata activa. Tema va fi „Primul meu loc de munca – provocari si oportunitati in vederea imbunatatirii convergentei dintre formarea universitara si cerintele pietii muncii”. La schimbul de experienta vor participa reprezentanti relevanti de la universitati de prestigiu si intreprinderi din diferite regiuni astfel se va asigura o diseminare interregionala a activitatilor din cadrul proiectului. Activitate subcontractata. (Luna 2 – Luna 5)

4.8 Organizarea tehnica a activitatilor de organizare, implementare, monitorizare si evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru studenţi: (Luna 1 – Luna 5)

Activitatea 5. Activitate de evidenta contabila si audit financiar: (Luna 1 – Luna 5) S, P

5.1 Activitate de evidenta contabila: (Luna 1 – Luna 5)

5.2 Activitate de audit financiar extern: (Luna 1 – Luna 5)